Spaarprogramma Voorwaarden

Spaarprogramma Voorwaarden

Voorwaarden Leesbril.nl Spaarprogramma

 

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Deelname aan het Spaarprogramma

Artikel 3 Opzegging account

Artikel 4 Duur en beëindiging

Artikel 5 Producten, betaling en retournering

Artikel 6 Gebruik persoonsgegevens

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Artikel 8 Overig

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze Leesbril.nl Spaarprogramma voorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het Leesbril.nl Spaarprogramma (het “Leesbril.nl Spaarprogramma”), kantoorhoudende aan Ferdinand Bolstraat 78-2, 1072 LM Amsterdam, hierna te noemen “Leesbril.nl”.

1.2. Deelnemers aan het Leesbril.nl Spaarprogramma (de “Deelnemer”) verklaren door hun deelname aan het Leesbril.nl Spaarprogramma akkoord te gaan met de Voorwaarden, welke vermeld zijn op de website van Leesbril.nl (de “Website”). https://leesbril.nl/spaarprogramma-voorwaarden/

1.3. Het Leesbril.nl Spaarprogramma heeft als doel om klanten die leesbrillen kopen bij Leesbril.nl te laten sparen voor Leesbril Spaarpunten (“Spaarpunten”) die ze (volledig) of (gedeeltelijk) kunnen inwisselen voor de aankoop van een nieuwe leesbril of leesbril accessoires (de “Producten”)  

Artikel 2 – Deelname aan het Spaarprogramma

2.1. Deelname aan het Leesbril.nl Spaarprogramma staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is en beschikt over een geldig e-mailadres.

2.2. Om deel te nemen aan het Leesbril.nl Spaarprogramma moet de Deelnemer op de website Leesbril.nl een gebruikersaccount  aanmaken (“Account”). Hiervoor moet iedere Deelnemer zijn/haar e-mailadres en naam, adres en woonplaats gegevens invullen. Het Account geeft toegang tot een persoonlijke Leesbril.nl omgeving van de Deelnemer waar het overzicht van de spaarpunten staat.

2.3. Per persoon kan maximaal één Account worden aangemaakt en gebruikt. Het Account (en het tegoed) is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere personen.

2.4. Middels het aangemaakte Account kan een Deelnemer zijn Digitale Spaarpunten spaartegoed inzien, persoonlijke gegevens wijzigen en Digitale Spaarpunten inleveren voor aankoop van een nieuwe leesbril of leesbril accessoire.

2.5. De Deelnemer kan Digitale Spaarpunten gebruiken voor de (gedeeltelijke) betaling van producten.

2.6. Bij aanschaf van een product kan betaald worden met iedere combinatie van Digitale Spaarpunten en/of geld.

2.7. Ieder Digitaal Spaarpunt kan slechts 1 keer worden gebruikt.

2.8. De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag in het Account gespaarde Digitale Spaarpunten, een product (deels) betalen met Digitale Spaarpunten.

2.9. Bij aankoop van een product wordt het bedrag aan Digitale Spaarpunten door automatische verrekening afgetrokken van de verkoopprijs van het product. Indien het totaal aan Digitale Spaarpunten niet voldoende is voor de betaling van het product vindt bijbetaling door de Deelnemer plaats in euro’s.

2.10. Het bedrag aan Digitale Spaarpunten waarmee de Deelnemer (deels) het product heeft betaald wordt van het saldo van de Deelnemer op zijn of haar Account afgetrokken. Het Digitale Spaarpunten saldo op het Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend Digitale Spaarpunten saldo zal het resterende aankoopbedrag moeten worden aangevuld met euro’s.

2.11. Het Digitale Spaarpunten tegoed op het Account is niet inwisselbaar voor geld of enig andere contante waarde. Leesbril.nl vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo.

2.12. Digitale Spaarpunten zonder datumaanduiding zijn onbeperkt geldig.

2.13. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het Leesbril.nl Spaarprogramma.

2.14. Leesbril.nl behoudt zich het recht voor om een Deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien Leesbril.nl vermoedt dat de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie verstrekt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Leesbril.nl.

Artikel 3 – Opzegging Account

3.1. De Deelnemer kan zijn Account op elk gewenst moment zelfstandig opzeggen. Alle Spaarpunten zullen hierbij ook verwijderd worden en er kunnen geen rechten meer ontleend worden aan Spaarpunt tegoeden.

Artikel 4 – Duur en beëindiging Spaarprogramma

4.1. De looptijd van het Leesbril.nl Spaarprogramma is onbepaald.

4.2. Leesbril.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Leesbril.nl Spaarprogramma, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en /of de Voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

4.3. In geval van voornemen tot beëindiging van het Leesbril.nl Spaarprogramma zal Leesbril.nl dit op haar website bekend maken voorzien van een datum van publicatie.

4.4. In geval van voornemen tot beëindiging zal Leesbril.nl Deelnemers, middels een e-mail, direct na publicatie van de voorgenomen beëindiging op de hoogte stellen van de op handen zijnde beëindiging.

Artikel 5 – Producten en betaling, retournering

5.1. Een Deelnemer kan het gewenste product in de webwinkel van Leesbril.nl kopen.

5.2. Leesbril.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende producten.

5.3. Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde product door automatische verrekening van het tegoed op zijn of haar Account en bij ontoereikend saldo een bijbetaling in euro’s.

5.4. Indien het te retourneren product voldoet aan de verkoopvoorwaarden, worden de Digitale Spaarpunten na retournering weer teruggestort op het Account en worden eventueel bijbetaalde euro’s terugbetaald.  

Artikel 6 – Gebruik persoonsgegevens

6.1. De Deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met het Leesbril.nl Spaarprogramma zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy beleid van Leesbril.nl.

6.2. Door deelname aan het Leesbril.nl Spaarprogramma gaat de Deelnemer ermee akkoord dat Leesbril.nl de gegevens van de Deelnemer opslaat in het Account en met serviceberichten per e-mail op de hoogte gehouden wordt van zijn of haar persoonlijke saldo en transacties op het Account. Het is niet mogelijk voor de Deelnemer om zich uit te schrijven voor deze serviceberichten. Om deze berichten niet langer te ontvangen dient het Account opgezegd te worden (zie artikel 3).

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Leesbril.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met (uitvoering van het) Leesbril.nl Spaarprogramma.

Enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website of het downloaden van componenten hiervan.

Enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van het Leesbril.nl Spaarprogramma.

7.2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Leesbril.nl aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van het Leesbril.nl Spaarprogramma besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Leesbril.nl openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Leesbril.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Leesbril.nl in het leven roepen.

Artikel 8 – Overig

8.1. Op deze Voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.

8.2. Leesbril.nl behoudt het recht voor de opzet van het Leesbril.nl Spaarprogramma en/of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente versie zal steeds op de website worden geplaatst.

8.3. De Deelnemers zullen deze Voorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leesbril.nl.

8.4. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot het Leesbril.nl Spaarprogramma kan contact opgenomen worden met de klantenservice van Leesbril.nl via [email protected] of via het contactformulier.

De Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2020.